LogoLogo

Wat is de rechtsvorm van BsGW?

BsGW is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is de bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam vastgelegd.

In de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld. 

Vestigingsplaats 

BsGW is gevestigd te Roermond.

Rechtsgebied 

Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de gemeenten evenals het beheersgebied van het waterschap.

Organogram


Aantal FTE per 1 januari 2021: 145,7


Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina