Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom we deze verwerken en waarvoor we dit doen.

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in heel Europa dezelfde wetgeving op het gebied van privacy. Dit is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten op onze website. Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Persoonsgegevens die BsGW verwerkt

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste belastingheffing. Voor het gebruik van deze gegevens hebben we een autorisatie van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens. In deze autorisatie is heel precies vastgelegd welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens, maar ook bijvoorbeeld geboorte- of overlijdensdatum. Daarnaast verwerken wij ook andere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan telefoonnummers, email adressen en bankrekeningnummers.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. We gebruiken medische gegevens om te toetsen of u voor vermindering van de afvalstoffenheffing in aanmerking komt. 

Hoewel het BSN onder de AVG géén bijzonder persoonsgegeven meer is, bestaat wel de mogelijkheid voor Europese lidstaten om voorwaarden te stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN. Nederland heeft dat voor het BSN gedaan in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag

Wij verwerken uw BSN voor persoonlijke dienstverlening, bezoek aan ons kantoor en voor het opleggen en invorderen van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen omdat hiervoor een wettelijke grondslag is.

De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (of wettelijk geregeld is) om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens namens BsGW verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten

U heeft een aantal rechten ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens:
 • Recht op informatie
 • Wij laten u zien welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dit doen en of we uw gegevens delen met anderen.

 • Recht op inzage
 • U heeft het recht om ons te vragen om uw gegevens in te zien.

 • Recht op rectificatie
 • U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren als blijkt dat deze niet juist, onvolledig of niet relevant zijn.

 • Recht op vergetelheid
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze niet meer nodig zijn, als de wettelijke bewaartermijn is afgelopen of als er geen wettelijke grondslag is.

 • Recht op dataportabiliteit
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Ook wel het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd.

 • Recht van bezwaar
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal via Mijn BsGW. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. U kunt geen gegevens van andere personen inzien.

  Cookies

  Wij plaatsen geen cookies zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie: dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast verzamelen we met deze cookies gegevens over uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Dit doen we middels Google Analytics. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

  Register van verwerkingen

  Een register van de verwerkingsactiviteiten is een document waarin wij verwerkingen van verzamelde persoonsgegevens bijhouden. De gedachte erachter is dat wij op die manier precies kunnen aantonen wat wij hebben gedaan aan zowel de individuen van wie wij persoonsgegevens gebruiken, als aan de controlerende instantie: de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet iedere organisatie of persoon die zich niet incidenteel bezighoudt met het verwerken van persoonsgegevens een een verwerkingsregister (register van de verwerkingsactiviteiten) bijhouden. De AVG stelt een aantal wettelijke eisen aan dit register.

  Bekijk hier het register van verwerkingen.

  Klanttevredenheidsonderzoek

  Wij willen onze dienstverlening continu verbeteren. Wij vragen onze klanten daarom om de dienstverlening te beoordelen. Dit doen we in samenwerking met KCM Survey. Heeft u met ons contact gehad? Dan kunt u namens ons door KCM Survey benaderd worden om deel te nemen aan het onderzoek. Dit kan geheel anoniem. 

  Vragen over privacy

  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan via Mijn BsGW of via de mail.


  Bent u tevreden met dit antwoord?

  Naar bovenliggende pagina