Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
03-07-2021

Vragen en antwoorden over de benoeming van directeur Lebens

Vanochtend, zaterdag 3 juli 2021, opent Dagblad De Limburger met een artikel ‘CDA-luchtje’ aan benoeming belastingbaas om vervolgens later in de krant verder te gaan onder de kop Beste kandidaat of weer CDA-kongsi?
BsGW hecht er aan volledige openheid te geven naar aanleiding van deze publicatie. Aan dit artikel gaan vragen van Dagblad De Limburger vooraf. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord. Onderstaand integraal

de reactie aan de heer Bots van Dagblad De Limburger:

Geachte heer Bots,

Bijgaand gelieve u de antwoorden op uw vragen aan te treffen. Deze zijn afgestemd met het huidige DB voor wat betreft volledigheid en correctheid. Tevens in bijlage bijgevoegd de beantwoording van eerdere vragen, in april 2021 afgestemd met het toenmalige DB. Voor de audio-opname van de AB-vergadering van 23 november 2020 verwijs ik u naar https://youtu.be/ObqlrYUMO8s.

Vraag: De selectiecommissie die werd samengesteld toen er een nieuwe directeur gezocht moest worden, bestond uit Geert Frische, Jos Teeuwen en uzelf. Is er bij het samenstellen discussie geweest over het feit dat u alle drie CDA-lid bent? Zo ja: op basis van welke argumenten is er toch gekozen voor deze samenstelling?
Antwoord: De voorzitter, vice-voorzitter en langst zittend DB-lid hebben deze commissie gevormd. Het DB en AB hebben deze samenstelling zonder opmerkingen vastgesteld. Een brief met antwoorden naar aanleiding van vragen uit de Raad van Heerlen is opvraagbaar bij BsGW. 

Vraag: Zo nee: was dat niet verstandig geweest nu er ook een CDA’er tot directeur is benoemd?
Antwoord: Uit bijgesloten procesbeschrijving kunt u lezen dat de beste kandidaat unaniem door MT, OR, DB en AB is benoemd. De Webex-opname van de openbare AB-vergadering geeft dit ook aan.

Vraag: Ik begrijp dat meerdere bureaus zijn benaderd om de selectie te begeleiden, en uiteindelijk Delfin als beste uit de bus kwam. Is er bij de keuze voor Delfin discussie geweest over de vraag of Max Ruiters wel de geschikte contactpersoon zou zijn in deze procedure gezien het feit dat hij ook van CDA-huize is? Zo ja: op basis van welke argumenten is er toch gekozen voor Ruiters? Zo nee: was dat niet verstandig geweest nu er ook een CDA’er tot directeur is benoemd?
Antwoord: De afwegingscriteria waren de uitgebrachte offerte, prijsstelling, doorlooptijd en ervaring met de drie geselecteerde buro’s. Nogmaals, de vacature is breed opengesteld en gepubliceerd. De beste kandidaat is benoemd, van wie vooraf – net als bij de andere kandidaten – niet bekend was dat hij zou solliciteren. 

Vraag: Is Noël Lebens door of namens iemand bij BSGW benaderd om te solliciteren? Zo ja: door wie en waarom?
Antwoord: De heer Lebens is niet door leden van de selectiecommissie, het DB of de BsGW-organisatie benaderd.

Vraag: Kunt u zich voorstellen dat de huidige gang van zaken twijfels oproepen over de objectiviteit van de procedure en de neutraliteit van de selectiecommissie? Kunt u uw antwoord toelichten?
Antwoord: Er is sprake geweest van een transparante en zorgvuldig doorlopen procedure. Een gedetailleerde weergave van de procedure is opvraagbaar bij BsGW.

Vraag: Had u als (aankomend en later daadwerkelijk) voorzitter kunnen en/of moeten voorkomen dat een nieuwe directeur mogelijk buiten zijn schuld beschadigd aan een functie begint doordat er allemaal partijgenoten bij de procedure betrokken zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
Antwoord: De procedure was zorgvuldig, transparant en akkoord bevonden door DB en AB. Degenen die gesolliciteerd hebben, hebben hier zelfstandig toe besloten en waren vooraf niet bekend.

Vraag: Tijdens de AB-vergadering waarin Lebens wordt benoemd, stelt u dat de nevenfuncties van Lebens zijn bekeken en dat deze ‘alle drie niet confronterend’ zijn beoordeeld door Jos Teeuwen en u. Waarom heeft u er niet bij gemeld dat Lebens en u allebei in het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie zitten? 
Antwoord: Ik doe elk jaar januari opgave van mijn nevenfuncties die vervolgens op de website te raadplegen zijn en in de jaarrekening van de gemeente vermeld worden. De beoordeling “niet confronterend” is hier niet in de juiste context gebruikt (wat u waarschijnlijk al op de band van de AB-Webex-opname gehoord heeft) maar in de context van het directeurschap van BsGW. Tijdens de selectieprocedure en in de AB-vergadering is kenbaar gemaakt dat de heer Lebens bij benoeming zijn politieke nevenfunctie zou beëindigen. Ten overvloede, door familieomstandigheden en ontbreken van een vervanger zijn door mij geen KNMO-vergaderingen meer bezocht sinds 2018.

Vraag: Heeft het feit dat Lebens en u in eenzelfde muziekorganisatie actief zijn tot enige discussie geleid binnen de selectiecommissie? Zo ja: waartoe heeft die discussie geleid? Zo nee: was dat niet verstandig geweest?
Antwoord: Zie het hierboven gestelde.

Vraag: Tijdens de AB-vergadering waarin Lebens wordt benoemd stelt u dat bij de ‘ambassadeursfunctie van BSGW’ geen ‘conflicterende belangen’ horen. Hoe rijmt u deze opmerking in het licht van de benoemingsprocedure en het gedeelde bestuurslidmaatschap bij de KNMO?
Antwoord: Deze opmerking dient gerelateerd te worden aan de politieke nevenfunctie van raadslid in de gemeente Sittard-Geleen, die bij benoeming beëindigd diende te worden.

 

Verklaring directeur Lebens

Ook de directeur is door Dagblad De Limburger bevraagd. Hij heeft aansluitend onderstaande verklaring naar de heer Bots gestuurd.

"Ik ben de uitkomst van een procedure, waar ik geen invloed op heb gehad anders dan in de rol van sollicitant. Voorafgaand aan of tijdens de procedure ben ik door niemand benaderd noch heb ik zelf contact gezocht met iemand die direct of indirect bij het proces betrokken was. De vacaturetekst verklaart waarom ik geschreven heb. Uiteindelijk ben ik op basis van een unanieme voordracht door het Dagelijks Bestuur en met een positief advies van de Ondernemingsraad en het Management Team door het Algemeen Bestuur van BsGW benoemd.
Het onbezoldigd lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van de KNMO vloeit voort uit mijn eveneens onbezoldigd voorzitterschap van de LBM. Anders gezegd als voorzitter van de LBM ben ik q.q. lid van het Algemeen Bestuur van de KNMO. Standpunten in het Algemeen Bestuur van de KNMO zijn vooraf besproken en besloten in het Dagelijks Bestuur respectievelijk het Algemeen Bestuur van de LBM."

 


Actueel nieuws

 1. 08-07-2024 - Aangepaste openingstijden in de zomervakantie
 2. 17-04-2024 - Phishing berichten actief
 3. 01-02-2024 - eHerkenning naar betrouwbaarheidsniveau 3
 4. 21-12-2023 - Meld u aan bij MijnOverheid!
 5. 20-12-2023 - Aangepaste openingstijden in de kerstvakantie
 6. 14-12-2023 - Wij zijn gesloten
 7. 28-11-2023 - Mijn BsGW weer beschikbaar
 8. 05-10-2023 - Aangepaste openingstijden in de herfstvakantie
 9. 22-09-2023 - Afhandeling van uw verzoek om kwijtschelding
 10. 21-09-2023 - Inloggen op Mijn BsGW
 11. 30-05-2023 - Te laat met betalen?
 12. 25-05-2023 - Afhandeling van uw bezwaarschrift
 13. 09-03-2023 - Druk aan de telefoon!
 14. 07-02-2023 - Pas op voor valse berichten van MijnOverheid
 15. 14-06-2022 - Kwalificatie ‘GOED’
 16. 02-05-2022 - Controle hondenbelasting van start
 17. 26-04-2022 - Correctie afvalstoffenheffing vertraagd
 18. 05-04-2022 - Inloggen met eHerkenning weer mogelijk
 19. 16-07-2021 - Samenwerken in BsGW loont
 20. 03-07-2021 - Vragen en antwoorden over de benoeming van directeur Lebens
 21. 19-02-2021 - BsGW stuurt een vernieuwd aanslagbiljet
 22. 16-09-2020 - WOZ woningwaarde hoger dan ooit
 23. 03-07-2020 - Ons kantoor is tijdelijk gesloten voor bezoekers
Nieuws archief