LogoLogo

Rechtsvorm

website banner

De deelnemers hebben aan BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen de bevoegdheid overgedragen tot uitvoering van de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en de waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 61 van de WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen). 
De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is gevestigd te Roermond.

Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de gemeenten evenals het beheersgebied van het waterschap.